Proč jsme založili Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje?

 • Máme znalosti, které chceme sdílet
 • Máme zkušenosti, které chceme předávat
 • Máme nápady a vize, které chceme realizovat
 • Máme otázky, na které chceme hledat odpovědi
 • Máme rádi Plzeňský kraj, kterému chceme pomáhat v růstu

Jaký je hlavní cíl Paktu?

Přispět ke zmenšení strukturálních problémů na regionálním trhu práce a ke zkvalitnění nabídky pracovních míst.

Jaké jsou strategické cíle Paktu?

 • Vytvořit a zajistit fungování komunikační platformy k problémům trhu práce v Plzeňském kraji mezi veřejným a soukromým sektorem navzájem i uvnitř těchto sektorů,
 • Vytvořit a zajistit fungování znalostní platformy o trhu práce a jeho vývoji v Plzeňském kraji ve vazbě na vzdělávání, o vývoji ekonomiky, o migraci, o zavádění inovací apod.,
 • Formulovat strategii kraje pro oblast zaměstnanosti a trhu práce,
 • Účinněji propojit strategický a operativní přístup při společném hledání i řešení problémů regionálního trhu práce v Plzeňském kraji ze strany veřejného a soukromého sektoru.

Hlavní aktivity Paktu:

1.   Observatoř trhu práce Plzeňského kraje

 • reaguje na malé využití znalostí o aktuálních potřebách regionálního trhu práce a chybějící prognózy jeho budoucích potřeb
 • zahrnuje zejm. soustavný monitoring trhu práce v souvislostech a zpracování tematických analýz
 • využívá poznatky z informační platformy

2.   Fórum trhu práce Plzeňského kraje

 • reaguje na stále ještě nedostatečnou spolupráci soukromého i veřejného sektoru při hledání a řešení systémových problémů na trhu práce
 • zahrnuje soustavnou komunikaci a výměnu znalostí mezi zástupci veřejného a soukromého sektoru v rámci kraje i s vazbami na centrální úroveň
 • využívá informace ze znalostní platformy

3.   Regionální strategie zaměstnanosti Plzeňského kraje

 • definuje střednědobé strategické priority Plzeňského kraje v oblasti zaměstnanosti i konkrétní kroky k jejich naplnění ve vazbě na očekávaný vývoj regionální ekonomiky
 • bude formulována po stabilizaci činnosti Regionální observatoř trhu práce Plzeňského kraje a Fóra trhu práce Plzeňského kraje

4.   Integrovaný plán rozvoje zaměstnanosti Plzeňského kraje

 • střednědobý plán zahrnuje sadu vzájemně integrovaných projektů s předpokladem významného dopadu na řešení hlavních problémů a potřeb regionálního trhu práce v Plzeňském kraji
 • tento realizační dokument navazuje na společnou Regionální strategii zaměstnanosti